Polígons i Empreses del Bages

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

La comarca del Bages és capdavantera en nombre de centres i oferta formativa. Disposa d'una diversitat de centres de formació, públics i privats, especialitzats i de qualitat mitjançant els quals s'intenta donar resposta a les necessitats i requeriments del mercat de treball local. A més, la comarca disposa de centres especialitzats de suport i assessorament en innovació i recerca adreçat a les empreses de manera que formació i assessorament esdevenen dues peces claus pel creixement i la competitivitat de les empreses i pel conjunt dels treballadors i treballadores. Aquest espai pretén doncs, ser una eina de consulta útil del conjunt de la formació reglada i no reglada que es realitza desde les diverses institucions, entitats i centres de formació de la comarca. Sorgeix davant la necessitat de promoure una formació de qualitat i prestigi en sintonia amb les tendències del mercat de treball. Un dels objectius principals és informar les empreses i contribuir a la reducció dels desajusts que existeixen entre l’oferta formativa de la comarca i les necessitats formatives del mercat laboral i dels sectors econòmics.